Naša podpora

21.02.2023

I N T E G R A Č N Ý P O D N I K v Banskej Štiavnici

Máme v našom meste registrovaný sociálny podnik, ktorý je zriadený spoločnosťou JA life s.r.o., so sídlom Pletiarska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica. Ide o integračný podnik, čo je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, prevažne občanov so zdravotným postihnutím. JA life, s.r.o., je zároveň všeobecným registrovaným sociálnym podnikom, nakoľko poskytuje všeobecne prospešnú službu - sociálnu pomoc seniorom v Domove života v Banskej Štiavnici.

Integračný podnik JA life s.r.o. pomôže našim občanom prostredníctvom zabezpečenia obedov pre občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, nachádzajú sa v hmotnej núdzi alebo majú ťažšiu životnú situáciu. V spolupráci s Mestom Banská Štiavnica budú oprávneným občanom, vo vopred stanovenom čase v pracovných dňoch pondelok až piatok, dovezené obedy bezplatne. Cena denného menu je 3,00 €, ktoré zabezpečí integračný podnik na vlastné náklady, cenu za dovoz vo výške 1,00 € pre občana bude uhrádzať Mesto Banská Štiavnica. Obedy budú odkázaným občanom dovezené bezplatne priamo domov. Denné menu na konkrétny týždeň občania nájdu na webovej stránke mesta Banská Štiavnica www.banskastiavnica.sk 

Integračný podnik JA life, s.r.o., r.s.p., Banská Štiavnica, okrem bezplatného rozvozu obedov, ponúka pre seniorov, zdravotne postihnuté a odkázané osoby, ale aj pre všetkých občanov mesta a okolitých obcí aj služby starostlivosti o záhradu a domácnosť, ako je napríklad upratovanie, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, upratanie záhrady, orez stromov a kríkov, či príprava palivového dreva a drevnej štiepky. Za túto službu možno zaplatiť integračnému podniku servisnými poukážkami. Servisné poukážky v nominálnej hodnote 10,- eur si môžu občania zakúpiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici. Odkázané osoby si servisnú poukážku ružovej farby v hodnote 10,- eur zakúpia na príslušnom úrade práce za cenu 5,- €. Odkázaná osoba sa pri kúpe servisných poukážok musí preukázať rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu. Nepoužité servisné poukážky je možné v prípade, ak ich nevyužijete, vrátiť.